Vi skaber øget værdi via

Rådgivning indenfor energiproduktion og -forsyning

Energisystemer og markeder

Energisystemer og energimarkeder er i den største omstilling nogensinde. Vi går fra en central og fossilt domineret forsyning til et grønt mix af energikilder og decentral produktion. De politiske mål for denne omstilling – både på nationalt og europæisk plan - er meget ambitiøse.

Forsyningsselskaber og produktionsenheder af varme og energi arbejder løbende på at fremtidssikre deres forretning, så de lever op til nye krav til både markeder og energisystemer. Vi hjælper med løbende at evaluere, analysere og implementere de bedste teknologier.

Fokus er på sammenhængende forsyningssystemer som giver synergi på tværs af egne anlæg og som samtidig giver effektiv sektorkobling mod eksterne aktører, fx systemydelser til elnettet og fx udnyttelse af overskudsvarme fra PtX anlæg.

services-grafikker/added-values-illustrationer-03.png

Added Values har ekspertise indenfor:

 • Feasibility af teknologier, fx varmepumper med forskellige varmekilder; herunder havvandsvarmepumper
 • Teknologivurderinger på markedsniveau
 • Forskningssamarbejde og teknologimodning
 • Teknologisk roadmapping og scenarier
 • Investeringsoptimering

Læs mere

Anlæg- og forsyningskoncepter

Store forandringer i markeds- og rammebetingelserne gennemføres i disse år. Disse ændringer presser i retning af en mere grøn og mere fleksibel anlægsportefølje. Dette betyder bl.a. øget krav til en løbende modning og forandring af nuværende og fremtidige energianlæg og forsyning.

Som aktør i energibranchen er der brug for at arbejde med alle aspekter af energiplanlægning, produktion og distribution inden for mange forskellige energiformer samt nye teknologier til effektiv opvarmning og afkøling.

Tilpasningerne skal foregå via velovervejede investeringer og uden at gå på kompromis med driftssikkerhed, energieffektivitet, miljøpåvirkninger og anlægslevetid. Den høje kompleksitet både i rammebetingelser, teknologimuligheder og drift giver behov for grundig og velargumenterede investeringsplaner.

Vi hjælper med at optimere de investeringer som omstillingen medfører. Resultatet vil ofte være et optimeret investeringsforløb (roadmap), som er robust overfor de forandringer/muligheder, som fremtiden bringer.

Vi svarer på det ”simple” spørgsmål: ”Hvornår og hvor skal hvilke typer anlæg bygges i hvilken størrelse?” Og ikke mindst, så dokumenterer vi hvorfor. Samtidig sikrer vi den praktiske implementerbarhed af roadmappet og den driftsmæssige robusthed hen over hele roadmappets tidshorisont, fx frem mod 2040.

services-grafikker/added-values-illustrationer-02.png

Added Values har ekspertise inden for:

 • Optimering af investeringsforløb
 • Optimering af anlægskoncepter
 • Design af økonomisk kontrolrum
 • Modellering og simulering af anlægs- og forsyningskoncepter

Læs mere

Projektgennemførsel

Succesfuld implementering af anlægsprojekter hvad enten det er nybyggeri, udbygning, ombygning eller reparationsarbejde er et centralt fokuspunkt for enhver anlægsejer. 

Som anlægsejer er der behov at navigere sikkert og trygt igennem hele processen fra de indledende faser med kravspecifikation og udbud til idriftsættelsen. Dette forudsætter en stor og opdateret teknisk viden og erfaringsgrundlag, der matcher leverandørerne og bygherrerådgivere.

Vi hjælper med at stille de rigtige krav til de nye anlæg, så der opnås størst mulig økonomisk og miljømæssig effekt. I byggefasen hjælper vi med at sikre kvalitet og de rigtige driftsegenskaber for de nye anlæg.

Og endelig bistår vi i idriftsættelsesfasen med at gennemføre garantitest og performance-optimering både på det enkelte anlæg og på tværs af den samlede portefølje (produktions- og forsyningsanlæg).

services-grafikker/added-values-illustrationer-04.png

Added Values har ekspertise inden for:

 • QA-rolle for anlægsejere
 • Teknisk vurdering af leverandører
 • Udbudsprocesser, herunder kravspecifikation og evalueringskriterier
 • Kvalitetssikring på vegne af anlægsejere
 • Vurdering af leverandørers tekniske standard
 • Funktionsbeskrivelser og programmeringsoplæg til automation
 • Idriftsættelsesprocedurer og driftsmanualer
 • Idriftsættelse af anlæg, automation og økonomisk kontrolrum

Læs mere

Anlæg i drift

For den enkelte anlægsejer er effektiviseringer inden for energidistribution og energiproduktion i stigende grad afgørende for en god driftsøkonomi samt gode konkurrencemuligheder. Dette gælder uanset, om det drejer sig om ren varmeproduktion, ren el-produktion eller om kombineret el- og varmesystemer.

For anlægsejere skal driftsoptimeringer tage hensyn til den igangværende drift, arbejde tæt sammen med det tekniske personale i både drift og planlægning og samt involvere alle parter. På den måde realiseres de forventede økonomiske eller tekniske målsætninger.

Vi hjælper med at vurdere og analysere de mulighederne for forbedret performance og i forlængelse heraf også med detaildesigne de tilpasninger, som skal implementeres -både anlægshardware og automation. Endelig bistår vi også med det rent praktiske med opfølgning over for leverandører og opfølgning på performance efter tilpasningerne.

services-grafikker/added-values-illustrationer-01.png

Added Values har ekspertise inden for:

 • Troubleshooting, optimering og fleksibilisering (fx i forhold til brændsler og adgang til arbejdsområde)
 • Analyser af energieffektivitet (varmebalancer)
 • Analyser af dynamiske egenskaber, fx til forbedring af systemydelser
 • Performance monitoring
 • Online support og optimeringsværktøjer
 • Levetidsvurderinger, vedligeholdelsesplaner og haverianalyse
 • Analyse af virkningsgrad, brændselskombinationer og delprocesser
 • Udvikling af værktøjer til støtte op i driften
 • Rådgivning og implementering af løbende driftsoptimeringer

Læs mere

Seneste nyt –
med vidensdeling og job

bubble